Algemene Voowaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, dit zijn de algemene voorwaarden van De Heer Horeca B.V. de horeca groothandel in non-food producten. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. Deze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Wij leveren voornamelijk aan de zakelijke markt. Particulieren kunnen bij ons bestellen, maar hier gelden zakelijke regels. Verzendkosten van retouren worden niet vergoed en wij houden ons het recht voor om artikelen terug te nemen met een aftrek van 30%.

Artikel 1 – Definities

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Leveringsvoorwaarden: De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van De Heer Horeca B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, Nederland en kantoorhoudende te Trasmolenlaan 12, 3447GZ Woerden (KvK: 69637717), handelend onder de naam Prokoeling.nl
Producten: Goederen en diensten
Overeenkomst: De overeenkomst betreffende de verkoop door De Heer Horeca B.V en de aankoop door de koper van Producten

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van De Heer Horeca B.V. (“Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van De Heer Horeca B.V. (“De Heer Horeca” of de“verkoper”), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door De Heer Horeca van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door De Heer Horeca en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voorzover met De Heer Horeca uitdrukkelijk anders overeengekomen is

2.2 Enige voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door De Heer Horeca doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door De Heer Horeca van de hand gewezen en terzijde geschoven. De betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door De Heer Horeca en zijn op geen enkele wijze bindend voor De Heer Horeca.

Artikel 3 - Offertes

3.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over Producten door of vanwege De Heer Horeca gebeuren naar beste weten van De Heer Horeca maar kunnen redelijkerwijs afwijken. Deze informatie en/of specificaties zijn voor verkoper slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.4 Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft eigendom van verkoper en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden. De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan verkoper ter kennis zijn gebracht.

3.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van verkoper of namens verkoper gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden verkoper slechts indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

3.6 De Heer Horeca is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 4 – Prijzen / Betalingen

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging

4.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, rechten en eventuele andere vergelijkbare heffingen die worden opgelegd in verband met de verkoop van Producten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Verkoper zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien verkoper volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

4.3 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van de apparatuur aan de leidingen; - gebaseerd op levering af bedrijf verkoper, magazijn of andere opslagplaats; - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; - vermeld in Euro’s, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.4 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4.5 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van De Heer Horeca

4.6 Nettobetaling is verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen De Heer Horeca en de koper.

4.7 Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij De Heer Horeca met een dergelijke korting schriftelijk heeft ingestemd.

4.8 Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die De Heer Horeca eventueel heeft wordt, voorzover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

4.9 Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente overeenkomstig artikel 4.8, dient koper aan De Heer Horeca alle kosten en schade te vergoeden die door De Heer Horeca zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door koper waaronder alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die De Heer Horeca tegen de koper moet nemen bij het niet nakomen door koper van zijn betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van EUR 150,- en zijn opeisbaar door het enkele feit dat koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet.

4.10 Alle leveringen van Producten waar De Heer Horeca mee ingestemd heeft, zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door De Heer Horeca. Indien naar de mening van De Heer Horeca de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan De Heer Horeca volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan De Heer Horeca overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens De Heer Horeca in het kader van de Overeenkomst.

4.11 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft De Heer Horeca het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan De Heer Horeca overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens De Heer Horeca in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

Artikel 5 Leveringen en levertijd

5.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden: (i) indien de producten door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de producten; (b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de producten aan die vervoerder; (c) bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de koper.

5.2 Van het moment van levering af zijn de producten voor risico van de koper.

5.3. Verkoper is gerechtigd in producten te leveren in gedeelten (deelleveranties).

5.4 Door De Heer Horeca opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en De Heer Horeca kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. De Heer Horeca zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.

5.5 Op alle afleveringen van De Heer Horeca geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Met uitzondering van de eilanden. Indien koper niet aanwezig is op de aangegeven leverdag en de bestelling dient nogmaals aangeboden te worden is de verkoper gerechtigd hiervoor additionele kosten in rekening te brengen. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende toeslagen.

5.6 Indien de koper de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. Zonder bedoelde aantekening geldt tussen partijen als vaststaand dat de emballage in goede staat was ten tijde van de aanname.

5.7 Verkoper zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Verkoper zal zoveel mogelijk met de wensen van koper rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is verkoper niet aansprakelijk.

5.8  Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door De Heer Horeca geleverde of te leveren Producten krachtens Overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten, blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper uit hoofde van de betreffende Overeenkomst jegens De Heer Horeca verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van De Heer Horeca.

6.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Heer Horeca te bewaren. In geval van beslaglegging op Producten die eigendom zijn van De Heer Horeca is koper gehouden De Heer Horeca onverwijld in kennis te stellen van de beslaglegging en de beslaglegger er onverwijld op te wijzen dat koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

6.3 Het is koper verboden enige van De Heer Horeca betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan De Heer Horeca van alle openstaande facturen. Zolang de eigendom van Producten niet op koper is overgegaan, mag koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van De Heer Horeca zekerheid in de door De Heer Horeca gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen.

6.4 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Heer Horeca tekortschiet of De Heer Horeca goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten, is De Heer Horeca te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken. De Heer Horeca is, teneinde over Producten te beschikken, te allen tijde gerechtigd de ruimte waarin Producten zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden, te betreden. De kosten van revindicatie komen voor rekening van koper.

6.5 Bij gebreke van teruglevering van Producten door koper is koper aan De Heer Horeca een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000,- per dag verschuldigd

Artikel 7 Overmacht

7.1 Ondanks onze 100% inzet als horeca groothandel kunnen er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: - de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; - stakingen; - storingen in het verkeer; - overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; - bovenmatig ziekteverzuim.

7.3 Indien aflevering/afname door overmacht langer dan dire maanden wordt vertraagd is ieder der partijen -onder uitsluiting van verdere rechten- bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

7.4 De in artikel 7.3. genoemde termijn van drie maanden is zoveel korter of langer naarmate één van partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

7.5 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8 Garantie

8.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat verkoper in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem geleverde, verwerkte en gebruikte materialen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering. Deze 12 maanden garantie bestaat uit min. 12 maanden onderdelengarantie. Na 3 maanden kunnen voorrijdkosten in rekening worden gebracht.

8.2 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.3 Indien de door De Heer Horeca verstrekte garantie producten betreft die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.4 Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen

8.5 Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

8.6 De enige en uitsluitende verplichting van De Heer Horeca en het enige en uitsluitende recht van de koper in verband met uit de toepasselijke garantie voortvloeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van De Heer Horeca, ofwel tot vervanging of reparatie door De Heer Horeca (of een door haar aan te wijzen distributeur/dealer of erkende en gekwalificeerde onderhoudsdienst) van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend Product, ofwel tot vergoeding van de aankoopprijs van het Product. De Heer Horeca zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie, vervanging of toekenning van een vergoeding. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van De Heer Horeca zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

8.7 Niettegenstaande het bovenstaande heeft De Heer Horeca geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan stroomstoringen of verkeerde aansluiting van het Product op het elektriciteitsnetwerk, verkeerde aansluiting van of defecten aan de watertoevoer of afvoer respectievelijk naar en van het Product, testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installatie of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling, reiniging of onderhoud van het Product, externe koelinstallaties (remote) en gebreken ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

Artikel 9 Reclames

9.1 De koper dient binnen één dag na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, tenzij artikel 5.6 van toepassing is. Ingeval van ontvangst van een vervoerder geldt een onmiddellijk onderzoeksplicht en meldingsplicht zoals aangegeven in artikel 5.6 van deze voorwaarden.

9.2 De koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 9.1 nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

9.3 Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk 1 maand na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld bij verkoper.

9.4 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.

9.5 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking en het product nog in oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In het geval waarin verkoper zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 30%-40% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

9.6 Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de koper en de aard van de klacht, verplicht tot: - aflevering van het ontbrekende; of - verlening van een prijskorting; of - herstel van de afgeleverde zaken; of - vervanging van de afgeleverde zaken; of - restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

9.7 Verkoper zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de koper doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de koper bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van verkoper te kiezen.

9.8 Wanneer verkoper zijn uit artikel 9.6 of 9.7 voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de wederpartij voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade.

Artikel 10 Consumentenverkoop

10.1 In het geval van Consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel en of Outlet artikelen zijn. In dat geval berekenen wij  30% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van door De Heer Horeca aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan De Heer Horeca retour te zenden. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 65% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Heer Horeca zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De Heer Horeca is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de verkoop van Producten door De Heer Horeca of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien De Heer Horeca op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijk schade(vergoedingen).

11.2 De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van De Heer Horeca jegens de koper in het kader van enige Overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst. Het totaalbedrag waarvoor De Heer Horeca op grond van de vorige zin aansprakelijk kan zijn, zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Heer Horeca wordt uitbetaald.

11.3 Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.

11.4 De in dit artikel uiteengezette beperkingen en uitsluitingen zijn alleen van toepassing voorzover dit bij wet toegestaan is.

Artikel 12 Overdracht en verrekening

12.1 Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heer Horeca.

12.2 De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper of een van de met haar verbonden ondernemingen eventueel heeft met De Heer Horeca.

12.3 Koper zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

Artikel 13 Inbreuk en beëindiging

13.1 Onverlet latende enige rechten en rechtsmiddelen welke De Heer Horeca eventueel heeft of ten dienste staan van De Heer Horeca uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan De Heer Horeca door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien: (a) enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt; (b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt.

13.2 Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

13.3 In geval van vernietiging, beëindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beëindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.

14.2 De koper en De Heer Horeca dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed vertrouwen en in een sfeer van gezamenlijke samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met enige Overeenkomst.

14.3 Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden dienen onderworpen te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat De Heer Horeca te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via enige andere bevoegde rechtbank.

14.4 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst.

14.5 Niets van hetgeen vervat is in dit artikel mag geduid of geïnterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij De Heer Horeca hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een gerechtelijke uitspraak of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op de andere partij.